REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

§ 1 Postanowienia wstępne 

Sklep internetowy Mówikowo, dostępny pod adresem internetowym mowikowo.pl, prowadzony jest przez Grzegorz Cup, prowadzącego działalność pod nazwą Mówikowo. Logopedia Kreatywna, NIP 7382107550. 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2 Definicje 

Konsument – każda osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu 

Sprzedawca – Grzegorz Cup Mówikowo.Logopedia kreatywna, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Nowohuckiej 47/11 30-728, NIP 7382107550 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym mowikowo.pl 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach sklepu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

Produkt – dostępny w Sklepie plik elektroniczny, rzecz ruchoma będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Metoda dostawy – określa sposób dostarczenia Produktu lub Usługi. Metoda zapłaty – określa sposób zapłaty za zamówione Produkty lub Usługi. Czas dostawy – liczony jest w dniach roboczych, czas dostawy jest zależny od czasu zaksięgowania opłaty na koncie sprzedawcy 

§ 3 Kontakt ze Sklepem 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą: 

● adresu e-mail: mowikowo.logopeda@gmail.com 

● komunikatora Messenger @mowikowo.logopeda

§ 4 Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

● urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą JavaScript 

● aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

● włączona obsługa plików cookies 

● możliwość wykonania przelewu bankowego 

§ 5 Informacje ogólne 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po uzupełnieniu formularza zakupu zawierającego niezbędne dane osobowe i adresowe umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

§ 6 Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, 

2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

3. Jeśli produktem jest rzecz ruchoma (fizyczna) konieczne jest wpisanie adresu dostawy, 

4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, 

5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, 

6. Na adres poczty elektronicznej Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia. 7. Sklep internetowy, działający pod adresem mowikowo.pl zawiera także materiały bezpłatne, które Klient może pobrać bezpośrednio na swoje urządzenie. W tym celu należy przy danym produkcie kliknąć “Zobacz paczkę”, a następnie przycisk “Pobierz pdf”. Plik zostanie pobrany i zapisany w pamięci urządzenia.

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 

4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy, Kupujący otrzymuje e-mail z zamówionym Produktem (zazwyczaj do 2 dni roboczych).Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia swojej skrzynki pocztowej, zakładek Odebrane, Spam oraz Oferty. Jeśli po upływie 2 dni roboczych Kupujący nie otrzymał na swoją skrzynkę pocztową Zamówienia, niezwłocznie powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formy kontaktu zawarte w § 3 niniejszego Regulaminu. 5. Realizacja zamówienia może być utrudniona lub niemożliwa do wykonania, jeżeli Kupujący wpisze niedokładne lub błędne dane osobowe i dane teleadresowe. 6. Każdy zakup potwierdzony jest rachunkiem lub fakturą. Kupujący, który chce otrzymać fakturę powinien wpisać niezbędne dane w polu “Dane do faktury”. Rachunek/faktura zostanie dostarczona w chwili dostarczenia Produktu/Usługi. Po wystawieniu rachunku nie będzie już możliwości wystawienia faktury. Osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, która chce otrzymać fakturę, zobowiązana jest podać dane osobowe, dane teleadresowe oraz adres email do przesłania dokumentu w formacie pdf. Dokumenty sprzedaży dostarczane są w formie PDF. 

§ 8 Odstąpienie od umowy 

Dopuszcza się odstąpienia od umowy do momentu dostarczenia Produktu do Kupującego. Po dostarczeniu Produktu, Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów. 

§ 9 Prawa autorskie 

Zakupione produkty elektroniczne objęte są prawami autorskimi, które należą do firmy Mówikowo. Logopedia kreatywna. Kopiowanie zakupionych materiałów w całości lub części oraz ich rozpowszechnianie jest zabronione. Odsprzedaż

zakupionych materiałów również jest zabroniona.Sprzedający wyraża zgodę na udostępnianie fragmentów zakupionych produktów na stronach internetowych, mediach społecznościowych, czy blogach wyłącznie z przypisaniem autorstwa oraz umieszczeniem linku do sklepu, gdzie materiał został zakupiony. Prawa autorskie odnoszą się także do materiałów bezpłatnych umieszczonych w sklepie internetowym. 

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

5. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są np.: usługi księgowe. 

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach 

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików “Cookies”. 

§ 13 Reklamacje i zwroty 

1.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

2. Reklamacja może być złożona w szczególności, gdy: 

● Klient nie otrzyma linku do materiałów w terminie 14 dni od daty zakupu,

● Otrzymany plik jest uszkodzony lub niekompletny, 

● Plik zawiera materiały niezgodne z opisem produktu na stronie. 

3.Klient składa reklamację wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej mowikowo.logopeda@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

4.Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej. 

5.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni wymieni materiały na wolne od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował. 

§ 14 Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Mówikowo, dostępny pod adresem internetowym mowikowo.pl, prowadzony jest przez Grzegorz Cup, prowadzącego działalność pod nazwą Mówikowo. Logopedia Kreatywna, NIP 7382107550.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

Konsument – każda osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu

Sprzedawca – Grzegorz Cup Mówikowo.Logopedia kreatywna, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Nowohuckiej 47/11 30-728, NIP 7382107550

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym mowikowo.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach sklepu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

Produkt – dostępny w Sklepie plik elektroniczny, rzecz ruchoma będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Metoda dostawy – określa sposób dostarczenia Produktu lub Usługi.

Metoda zapłaty – określa sposób zapłaty za zamówione Produkty lub Usługi.

Czas dostawy – liczony jest w dniach roboczych, czas dostawy jest zależny od czasu zaksięgowania opłaty na koncie sprzedawcy

§ 3 Kontakt ze Sklepem

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą:

  • adresu e-mail: mowikowo.logopeda@gmail.com
  • komunikatora Messenger @mowikowo.logopeda

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

  • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą JavaScript
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
  • włączona obsługa plików cookies
  • możliwość wykonania przelewu bankowego

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po uzupełnieniu formularza zakupu zawierającego niezbędne dane osobowe i adresowe umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, 

2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

3. Jeśli produktem jest rzecz ruchoma (fizyczna) konieczne jest wpisanie adresu dostawy,

4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,

6. Na adres poczty elektronicznej Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia.

7. Sklep internetowy, działający pod adresem mowikowo.pl zawiera także materiały bezpłatne, które Klient może pobrać bezpośrednio na swoje urządzenie. W tym celu należy przy danym produkcie kliknąć “Zobacz paczkę”, a następnie przycisk “Pobierz pdf”. Plik zostanie pobrany i zapisany w pamięci urządzenia.

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym,

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy, Kupujący otrzymuje e-mail z zamówionym Produktem (zazwyczaj do 2 dni roboczych).Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia swojej skrzynki pocztowej, zakładek Odebrane, Spam oraz Oferty. Jeśli po upływie 2 dni roboczych Kupujący nie otrzymał na swoją skrzynkę pocztową Zamówienia, niezwłocznie powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formy kontaktu zawarte w § 3 niniejszego Regulaminu.

5. Realizacja zamówienia może być utrudniona lub niemożliwa do wykonania, jeżeli Kupujący wpisze niedokładne lub błędne dane osobowe i dane teleadresowe.

6. Każdy zakup potwierdzony jest rachunkiem lub fakturą. Kupujący, który chce otrzymać fakturę powinien wpisać niezbędne dane w polu “Dane do faktury”. Rachunek/faktura zostanie dostarczona w chwili dostarczenia Produktu/Usługi. Po wystawieniu rachunku nie będzie już możliwości wystawienia faktury. Osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, która chce otrzymać fakturę, zobowiązana jest podać dane osobowe, dane teleadresowe oraz adres email do przesłania dokumentu w formacie pdf. Dokumenty sprzedaży dostarczane są w formie PDF.

§ 8 Odstąpienie od umowy

Dopuszcza się odstąpienia od umowy do momentu dostarczenia Produktu do Kupującego. Po dostarczeniu Produktu, Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów.

§ 9 Prawa autorskie

Zakupione produkty elektroniczne objęte są prawami autorskimi, które należą do firmy Mówikowo. Logopedia kreatywna. Kopiowanie zakupionych materiałów w całości lub części oraz ich rozpowszechnianie jest zabronione. Odsprzedaż zakupionych materiałów również jest zabroniona.Sprzedający wyraża zgodę na udostępnianie fragmentów zakupionych produktów na stronach internetowych, mediach społecznościowych, czy blogach wyłącznie z przypisaniem autorstwa oraz umieszczeniem linku do sklepu, gdzie materiał został zakupiony. Prawa autorskie odnoszą się także do materiałów bezpłatnych umieszczonych w sklepie internetowym.

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

5. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są np.: usługi księgowe.

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików “Cookies”.

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.